Clinig Corff Ystwyth

Rydym yn gwmni ceiropracteg ac addysgu am boenau sydd wedi bod yn gweithredu ers 17 mlynedd ac er ein bod wedi’n lleoli’n gorfforol yn Aberystwyth mae gennym bresenoldeb cryf ar-lein. Rydym yn cynnig ein gwasanaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg.

‘Coetsio i Wella o Boen’ yw sut rydyn ni’n disgrifio’r dull o ganolbwyntio ar yr unigolyn i'ch helpu chi i oresgyn poen. Mae’n ffordd o weithio ochr yn ochr â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol, ac mae pob agwedd ar y cyswllt rhyngoch chi a ni yn canolbwyntio ar eich helpu i ennill rheolaeth ar eich corff a dechrau gwneud cynlluniau i fynd yn ôl at y pethau mewn bywyd sy’n golygu fwya i chi.

Rydym yn frwd dros ddefnyddio’r dystiolaeth ddiweddaraf yn sail i sut rydym yn helpu pobl sydd â phoen. Y gwir rhyfeddol a chyffrous yw bod modd trin poen cyson a’r person gorau i’w drin yw... chi!

Os hoffech wybodaeth am y pecynnau sydd gennym i’w cynnig, cysylltwch â ni drwy ffonio:

 

01979 611190

 

Neu e-bostio:

mail@ccy.org.uk

Beth yw Ceiropracteg?

Proffesiwn cyswllt cyntaf yw ceiropracteg sy'n cynnig pecyn gofal yn seiliedig ar dystiolaeth, gan gynnwys therapi â llaw, cefnogaeth seicogymdeithasol, cyngor ar ymarfer corff, ailsefydlu a ffordd o fyw ar gyfer nifer o gyflyrau mecanyddol cyffredin y system cyhyrysgerbydol, gan gynnwys poen cronig yng ngwaelod y cefn, poen gwddf a phennau tost. 

A fydd y driniaeth yn brifo?

Ni ddylai triniaeth geiropracteg achosi unrhyw boen fel arfer, er bod mwyafrif y cleifion sy'n ymweld â cheiropractydd eisoes yn dioddef o ychydig anghysur neu boen. Mae rhai cleifion yn dioddef o lid yn dilyn archwiliad a/neu driniaeth, gyda hwn yn para 24-48 awr fel arfer.

Ydw i'n gallu gwneud unrhywbeth i helpu gyda'r boen?

Bydd eich clinigwr dan hyfforddiant yn eich cynghori i roi rhywbeth oer ar yr ardal sy'n boenus neu'n anghysurus, a allai helpu, ond dylid rheoli'r defnydd o rew. Dylid rhoi gorchudd tenau o amgylch y pecyn rhew, neu'r bag o bys, cyn ei roi ar y croen. Ni ddylid rhoi rhew yn uniongyrchol ar y croen oherwydd gall losgi. Dylid defnyddio rhew am uchafswm o 10 - 15 munud ar y tro, a dylid ei defnyddio'n rheolaidd (bob ychydig oriau gydag egwyl o leiaf 30 munud o hyd).  Os yw'r boen neu'r anghysur yn parhau, dylai'r claf geisio cyngor o'i glinigwr dan hyfforddiant neu un o'r goruchwylwyr clinigol.

Beth alla'i ddisgwyl yn fy ymgynghoriad cyntaf?

Bydd Hedd yn mynd dros y wybodaeth rydych chi eisoes wedi'i darparu, ac yna'n cymryd hanes meddygol cyflawn. Pan fod ganddo yr holl wybodaeth sydd ei hangen, bydd Hedd yn gadael yr ystafell er mwyn i chi newid, ac yn rhoi gŵn i chi sy'n agor yn y cefn ac yn gofyn i chi dynnu'ch dillad heblaw am eich dillad isaf. Mae hyn yn bwysig at ddibenion asesu, ond os ydych yn teimlo'n anghyfforddus am wisgo gŵn sy'n agor yn y cefn, mynegwch eich pryderon i ni.

 

Gyda'ch caniatâd, bydd Hedd yn cynnal archwiliad trylwyr iawn i gynorthwyo gyda gwneud diagnosis hysbys, ac yn sgil hynny yn penderfynu a yw'n briodol i chi dderbyn gofal ceiropracteg. Weithiau, gellir darparu triniaeth ar yr ymweliad cyntaf os yw'r cyflwr yn acíwt iawn, neu os oes angen cychwyn y driniaeth yn syth.

Oes angen i mi ddod ag unrhywbeth gyda mi?

Os ydych yn cymryd unrhyw feddyginiaeth, mae'n ddefnyddiol dod â'r manylion gyda chi i'ch apwyntiad cyntaf. Mae hefyd yn ddefnyddiol dod ag unrhyw belydrau-X, sganiau MRI neu adroddiadau delweddu gyda chi, yn enwedig os ydynt wedi cael eu cymryd yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf.  Mae'n bosib y byddwch hefyd eisiau ystyried gwisgo dillad isaf priodol ar gyfer yr apwyntiad, oherwydd bydd gofyn i chi wisgo gŵn sy'n agor yn y cefn yn ystod eich archwiliad. Gallwch hefyd ddod â phâr o siorts gyda chi i wisgo dan y gŵn os yw'n gwneud i chi deimlo'n fwy cyfforddus.